Chuyên gia kinh tế Trần Hoàng Ngân cho biết, thu nhập bình quân/đầu người của Việt Nam thấp nhất trong các nước ký kết Hiệp định CPTPP, nhưng các nước vẫn muốn mời chúng ta tham gia CPTPP...
STT Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu Đơn vị ra văn bản
1 132/2018/NĐ-CP 01/10/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/... Chính phủ 704-212-2205
2 131/2018/NĐ-CP 29/09/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu... Chính phủ 336-212-5761
3 121/2018/NĐ-CP 13/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/... Chính phủ .
4 113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108... Chính phủ (418) 462-3939
5 31/2018/QĐ-TTg 03/08/2018 904-980-8281 Thủ tướng CP 8175903967