6263196848 240-972-2341  
  (306) 676-9413  
330-899-9471   Tworzenie Stron
  Fotografie  
      (226) 409-7871  

210-874-9544

Witam wszystkich odwiedzaj±cych i zapraszam do ¶rodka.

Firma specjalizuj±ca siê w tworzeniu stron internetowych w ró¿nych technologiach dostêpnych w obecnym ¶wiecie informatyki, mo¿e poszczyciæ siê wprowadzeniem systemu zarz±dzania tre¶ci±, potocznie zwanym CMS do stron wykonanych w pe³nym flashu. To oznacza, ¿e ta firma ma du¿e mo¿liwo¶ci i nie boi siê wyzwañ zwi±zanych z tworzeniem stron internetowych. Dzi¶ ju¿ stosujemy bardzo wiele technik pocz±wszy od dobrze znanego html'a, poprzez ajax, javascript, flash, php, xhtml, css a¿ do systemów bardziej zaawansowanych jak Rich Face. Przy tego typu dzia³alno¶ci firma musi siê rozwijaæ i oferowaæ coraz to nowsze us³ugi, bo kiedy (254) 278-3484 staje siê tak rozbudowane to nie mo¿na poprzestawaæ na wiedzy raz nabytej tylko j± udoskonalaæ.

NEWS !    Tu umieszczam nowo¶ci z internetu :) Nastêpna aktualizacja za tydzieñ, albo i wcze¶niej :)

W dziale HUMOR jest nowy tekst humorystyczny :)nale¿ysz do szczê¶liwych informatyków
istnienie córki
bez ¿adnych w±tpliwosci ¶wiadczy o tym
¿e mia³e¶ seks :)


Gar¶æ przes±dów:
Rozsypa³a siê sól - bêdzie k³ótnia.
Rozsypa³ siê cukier - na zgodê.
Rozsypa³a siê kokaina - bêd± wizje.
Upad³ widelec - kto¶ przyjdzie.
Upad³o myd³o - oczekuj nieoczekiwanego.
Jaskó³ki nisko lataj± - bêdzie deszcz.
Krowy nisko lataj± - rozsypa³a siê kokaina.
Pêk³o lustro - bêdzie nieszczê¶cie.
Pêk³ rozporek - bêdzie wstyd. Mniejszy lub wiêkszy...
Pêk³a prezerwatywa - lepiej, ¿eby pêk³o lustro.
Swêdzi nos - bêdzie pijanstwo.
Swêdzi dupa - myd³o upad³o.


¯ona mówi do mê¿a:
- Bra³e¶ dzisiaj prysznic?
- Dlaczego jak co¶ zginie w tym domu zawsze jest na mnie!


Sprzedawca, zaopatrzeniowiec i ich szef znale¼li star± lampê oliwna. Jak zwykle przy takim znalezisku, okaza³o siê, ¿e jest w niej d¿in, który obieca³ spe³niæ im po jednym ¿yczeniu.
Pierwszy wyrwa³ siê sprzedawca:
-- Chcia³bym byæ na Wyspach Bahama, p³ywaæ ¶cigaczami, bez trosk, bez problemów o nic.
Puf -- znik³. Nastêpny by³ zaopatrzeniowiec:
-- Chcê byæ na Hawajach, le¿eæ na le¿aku, byæ masowanym przez moj± osobist± masa¿ystkê, z nieskoñczonym zapasem pinacolady pod rêk±.
Puf -- znik³. Przysz³a kolej na ¿yczenie szefa.
-- A ja chcê, ¿eby ta dwójka by³a w biurze za pó³ godziny.

Mora³: Zawsze czekaj, a¿ szef powie swoje.HUMOR | WINDOWS | HOROSKOP | FOTO | 2063023482 | bistoury