Dzisiaj jest wtorek, 20 listopada 2018        

Nowy rok szkolny 2016/2017 rozpocznie siê msz± ¶wiêt± w ko¶ciele o godzinie 9.30. Spotkanie w szkole po mszy ¶w.

Na terenie Gminy Gniezno realizowany jest projekt systemowy "Modernizacja i przygotowanie oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach podstawowych do ¶wiadczenia wysokiej jako¶ci us³ug na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym".

wiêcej informacji o projekcie

2016-06-23 Po¿egnanie klasy VI

W tym roku szkolnym po¿egnali¶my Mariusza, Magdê, Samantê, Weronikê, Wiktoriê i Marysiê z klasy VI. Serdecznie Wam dziêkujemy za te wspólnie spêdzone lata oraz ¿yczymy samych sukcesów w dalszej eduka...

Czytaj wiêcej


2016-05-30 Wycieczka do Solca Kujawskiego

W poniedzia³ek 30 maja udali¶my siê wszyscy w podró¿ do Solca Kujawskiego. Tam czeka³y na nas takie atrakcje jak park rozrywki czy kino 5D. Ponadto poznali¶my historiê dinozaurów i dowiedzieli¶my siê,...

Czytaj wiêcej


Szko³a Podstawowa w Modliszewku to niew±tpliwie najstarsza placówka o¶wiatowa w Wielkopolsce. Szko³ê za³o¿ono w 1832 roku. Do szko³y uczêszczaj± dzieci z Modliszewka i Modliszewa. Budynek po³o¿ony jest przy szosie prowadz±cej z Gniezna do Bydgoszczy. W 2002 obchodzili¶my hucznie 170- lecie istnienia naszej szko³y, a w 2007 - nadanie imienia i 175-lecie istnienia placówki.

Atmosfera panuj±ca w szkole jest przyjazna ucz±cym siê dzieciom i sk³ania do aktywnej i twórczej pracy na rzecz lokalnego ¶rodowiska. Wspólnie z rodzicami i miejscowymi w³adzami jeste¶my organizatorami wielu imprez, dziêki czemu szko³a jest prê¿nym o¶rodkiem kultury w Modliszewku.

Nasze atuty:

 • szko³a z tradycjami -180 lat istnienia
 • kameralne klasy
 • do¶wiadczona i kreatywna kadra
 • jêzyk angielski od kl. "0"
 • szko³a jednozmianowa
 • sto³ówka, ¶niadania i domowe obiadki
 • stacjonarna i mobilna pracowania komputerowa z bezprzewodowym dostêpem do Internetu
 • bogata baza pomocy dydaktycznej
 • bogata oferta zajêæ pozalekcyjnych
 • wycieczki turystyczno - krajoznawcze, rajdy, zajêcia w terenie
 • aktywne obcowanie z kultur±
 • udzia³ w projektach unijnych i edukacyjnych
 • wysoki poziom kszta³cenia potwierdzony wynikami sprawdzianów zewnêtrznych
 • udzia³ i sukcesy uczniów w konkursach miêdzyszkolnych, równie¿ o zasiêgu ogólnopolskim
 • praca na lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
 • opieka pedagoga, logopedy, ¶wietlica socjoterapeutyczna
 • biblioteka i ¶wietlica szkolna
 • wspó³praca z Policj±, Stra¿± Po¿arn±, Poradni± Pedagogiczno - Psychologiczn±, higienistk± szkoln±, Oddzia³em PTTK w Gnie¼nie

 
----------------------
Domek dla Mai

szko³a bez przemocy
certyfikat - psie troski
szko³a odkrywców talentów
o¶rodek rozwoju edukacji
misja szkoly
gra edukacyjna
pierwsza pomoc

misja szkoly

----------------------


Powrót do strony g³ównej

Nasi sponsorzy
Magdalena i Marcin Stempniewscy
Szkó³ka Ro¶lin Ozdobnych
w Karniszewie
Pawe³ Filipiak
Centrum Ogrodnicze HA-DWA-O
w Gnie¼nie
Ma³gorzata i Piotr Sobañscy
Modliszewko
Zdzis³aw G±sior
"SOFEX" MEBLE
W GNIE¬NIE
Ma³gorzata Pe³czyñska
"Zielona Fabryka"
£ukasz Kondracki
Firma Auto Komis "Kamei"
w Modliszewie
Maciej Szulda
Stacja Gazowa
w Modliszewku
Bo¿ena i Zygmunt
Kotula
Rodzina
Formanowiczów